Declarația Rectorului privind Calitatea

DECLARAȚIA RECTORULUI

PRIVIND POLITICA UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

 

Prin misiunea și obiectivele asumate, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se individualizează în sistemul național și internațional de învățământ superior ca fiind cea mai importantă universitate din Sud-Estul României, cu extensiuni în Republica Moldova, dar și în Italia, la Enna, provincia Sicilia.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați oferă tuturor membrilor comunității condițiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor personale prin învățământ, cercetare științifică și activități socio-culturale, asumându-și rolul de centru cultural și civic menit să contribuie la formarea și difuzarea valorilor culturale, la promovarea pluralismului opțiunilor și la dezvoltarea culturii politice și civice, rolul de pol de creație științifică și tehnologică pentru sprijinirea tuturor unităților economice, de învățământ și sociale din regiune.

Universitatea își îndeplinește misiunea prin realizarea următoarelor obiective:

 1. Asigurarea calității activității educațional formative la nivelul standardelor naționale și internaționale prin:
  • perfecționarea planurilor de învățământ, a programelor analitice și a metodelor educațional formative de predare și de evaluare, astfel încât programele să fie adaptate cerințelor mediului socio-economic și adecvate în raport cu piaţa calificărilor;
  • perfecționarea învățământului bazat pe credite de studii transferabile, pentru a asigura posibilitatea trecerii studenților de la un program de studiu la altul și recunoașterea internațională a diplomelor acordate de universitate;
  • dezvoltarea, diversificarea și valorificarea preocupărilor legate de informatizarea procesului educațional formativ;
  • descoperirea, stimularea și valorificarea aptitudinilor studenților, acordându-se o atenție deosebită valorilor individuale și creșterii gradului de inserție a studenților și absolvenților pe piața muncii.
 1. Asigurarea managementului calității activității educațional formative, de cercetare și administrative prin intermediul Consiliului de Calitate condus de Rector, care elaborează și implementează standardele și procedurile de asigurare a calității la nivelul universității.
 2. Formarea de specialiști cu pregătire superioară pentru învățământ, știință și cultură, sănătate, activități tehnice, economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studii aflate în structura Universității, standardelor educaționale și cerințelor societății;
 3. Actualizarea și perfecționarea pregătirii specialiștilor prin programe de masterat, doctorat, studii postdoctorale și postuniversitare și de formare continuă;
 4. Dezvoltarea cercetării avansate, fundamentale și aplicative prin:
  • creșterea potențialului uman și a resurselor materiale ale centrelor de cercetare;
  • stimularea participării colectivelor de cercetare la competițiile de nivel național și internațional, pentru susținerea financiară și asigurarea vizibilității cercetării fundamentale și aplicative;
  • dezvoltarea, atestarea și diversificarea centrelor de cercetare;
  • dezvoltarea cooperării științifice internaționale, inclusiv prin stimularea participării în cadrul programelor de cercetare, dezvoltare, inovare la nivel internațional.
 1. Cunoașterea realităților și tendințelor din învățământul superior românesc, european și mondial prin participarea membrilor comunității universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare și manifestări științifice naționale și internaționale.
 2. Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a învățământului, a cercetării științifice și a microproducției.
 3. Dezvoltarea continuă a sistemului informatic conectat la rețelele naționale și internaționale care să asigure satisfacerea cerințelor integrării în societatea informațională.
 4. Continuarea dezvoltării, modernizării și informatizării bibliotecii și a întregii baze informaționale a Universității și conectarea acesteia la surse de informare reprezentative la nivel național și internațional.
 5. Conferirea tuturor tipurilor de titluri, ordine și medalii prevăzute în sistemul național de diplome universitare și postuniversitare.

Pentru realizarea obiectivului strategic care se referă la aplicarea principiilor de management orientat spre performanță și asigurare continuă a calității în procesul de management instituțional, universitatea și-a stabilit următoarele direcții de acțiune:

 • Respectarea și îndeplinirea cerințelor explicite și implicite ale tuturor părților interesate, studenți, membri ai comunității academice, precum și alte părți interesate din mediul extern.
 • Respectarea cerințelor legale și de reglementare aplicabile domeniului de activitate al Universităţii;
 • Creşterea competitivităţii serviciilor educaționale și de cercetare oferite clienților, prin utilizarea de metode și procedee de lucru moderne și performante;
 • Asigurarea resurselor necesare pentru derularea proceselor precum și pentru implementarea, menținerea și funcționarea în condiții de eficacitate a sistemului de management al calității, conform cu standardele de calitate în vigoare;
 • Promovarea managementului participativ prin asigurarea unui dialog permanent cu reprezentanții studenților și sprijinirea inițiativelor studențești, promovarea poziției studenților de membri activi ai comunității universitare;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului implicat în realizarea proceselor specifice activităților din universitate, implicarea angajaților de la toate nivelurile în îmbunătățirea continuă a calității.
 • Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității bazat pe o politică, o structură organizatorică și o documentație care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenția corectiv-preventivă și îmbunătățirea continuă a calității în toate procesele educațional formative și științifice ce se desfășoară în Universitate;
 • Elaborarea și actualizarea documentelor sistemului de management al calității privind strategia în domeniul calității, regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de calitate etc.;
 • Asigurarea, pe baza standardelor de calitate, a capacității universității, ca furnizor de educație, de a satisface așteptările beneficiarilor, de a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior, de a asigura protecția beneficiarilor direcți ai programelor de studii universitare, de a produce și disemina informații sistematice, coerente și credibile, accesibile public, despre calitatea educației furnizate de universitate;
 • Colaborarea cu ministerul de resort și cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru elaborarea și promovarea de politici și strategii de acțiune, pentru creșterea calității educației în România;
 • Elaborarea și publicarea propriilor proceduri de evaluare internă a calității educației.
 
 
Rector,
Prof.dr.ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro