Obiective și strategii de dezvoltare

poza la misiune si obiectiveUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi îndeplineşte misiunea prin realizarea următoarelor obiective:

 • formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, sănătate, activităţi tehnice, economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studiu aflate în structura Universităţii, al standardelor educaţionale şi cerinţelor societăţii;
 • actualizarea şi perfecţionarea pregătirii specialiştilor prin programe de studii universitare de masterat, doctorat, studii postdoctorale şi postuniversitare şi de formare continuă;
 • asigurarea calităţii activităţii didactice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale prin:
  • perfecţionarea și actualizarea continuă a planurilor de învăţământ şi a metodelor didactice de predare şi de evaluare;
  • perfecţionarea învăţământului bazat pe credite de studii transferabile pentru a asigura posibilitatea trecerii studenţilor de la un program de studiu la altul şi recunoaşterea internaţională a diplomelor acordate de Universitate;
  • dezvoltarea, diversificarea şi valorificarea preocupărilor legate de informatizarea procesului educaţional-formativ;
  • identificarea, stimularea şi valorificarea aptitudinilor studenţilor, acordându-se o atenţie deosebită valorilor individuale.
 • dezvoltarea cercetării avansate, fundamentale şi aplicative prin:
  • creşterea potenţialului uman şi a resurselor materiale ale unităților de cercetare;
  • stimularea participării colectivelor de cercetare la competiţiile de nivel naţional şi internaţional, pentru susţinerea financiară şi asigurarea vizibilităţii cercetării fundamentale şi aplicative;
  • dezvoltarea, acreditarea şi diversificarea unităților de cercetare;
  • dezvoltarea cooperării ştiinţifice internaţionale, inclusiv prin stimularea participării în cadrul programelor de cercetare, dezvoltare, inovare la nivel internaţional.
 • asigurarea managementului calităţii activităţii didactice, de cercetare şi administrative prin intermediul Consiliului de Calitate condus de Rector;
 • cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior românesc, european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe și proiecte de dezvoltare, cercetare, inovare, precum şi la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a microproducţiei;
 • dezvoltarea continuă a sistemului informatic conectat la reţelele naţionale şi internaţionale, care să asigure satisfacerea cerinţelor integrării în societatea informaţională;
 • continuarea dezvoltării, modernizării şi informatizării bibliotecii şi a întregii baze informaţionale a Universităţii şi conectarea acesteia la surse de informare reprezentative la nivel naţional şi internaţional;
 • conferirea tuturor tipurilor de titluri, ordine şi medalii prevăzute în sistemul naţional de diplome universitare şi postuniversitare.

Misiunea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se bazează pe următoarele valori:

 • libertate academică;
 • transparenţă decizională;
 • solidaritate şi colegialitate academică;
 • profesionalism;
 • spirit de iniţiativă;
 • egalitate de şanse;
 • respectarea necondíţionată a normelor de conduită şi de acţiune în mediul universitar;
 • ataşamentul faţă de valorile academice;
 • spirit antreprenorial individual şi de grup;
 • diversitate în acţiune;
 • asumarea responsabilităţii individuale şi colective.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi are un regulament de etică şi integritate academică, prin care apără valorile libertăţii academice, autonomiei universitare şi cele ale integrităţii etice. Acest cod este însoţit de practici şi mecanisme clare de aplicare şi prevede modalităţi pentru controlul respectării sale.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare, asigurându-se astfel că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt respectate riguros, în condiţii de transparenţă publică.

Rezultatele şi observaţiile auditului academic se publică într-un raport anual de audit şi sunt luate în considerare şi în raportul anual de autoevaluare a instituţiei. Acesta se dezbate în senat şi ulterior se elaborează un plan de ameliorare a calităţii activităţilor derulate în instituţie.

 

Plan strategic de dezvoltare instituțională 2021-2024

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro