SCIM

Comisia de monitorizare cu atribuții în monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
Chestionar de autoevaluare - machetă
Indicatori asociați obiectivelor - formular
Procedură de sistem - macheta
Procedură operatională - macheta
Registrul de riscuri - machetă
Lista de codificare a compartimentelor pentru procedurile operaționale din cadrul UDJG

 

 

Denumirea standardului

Documente asociate standardelor

I. Mediul de control

Standardul 1 – Etica și integritatea

1.  Codul de etică și deontologie profesională universitară

2.  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară

3.  Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați

4.  Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor

5.  Procedura de sistem privind conflictele de interese și soluționarea acestora

6.  Procedura de sistem privind incompatibilitățile și soluționarea acestora

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

1.  Regulamentul privind organizare și de funcționare al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

2.  Procedura de sistem privind funcțiile sensibile

Standardul 3 - Competența, performanța

1.  Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG

2.  Regulamentul privind acordarea titlurilor onorifice la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

3.  Metodologia de evaluare internă a Școlilor Doctorale

4.  Metodologia privind ocuparea posturilor didactice de asistent și șef-lucrări / lector pe perioadă determinată

5.  Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și studenții doctoranzi din Universității „Dunărea de Jos” din Galați, învățământ cu frecvență

6.  Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în UDJG (IOSUD-UDJG)

7.  Metodologia privind susținerea publică a tezei de doctorat la IOSUD–UDJG

8.  Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UDJG și a activității școlilor doctorale din cadrul IOSUD-UDJG

9.  Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată

10.Procedura operațională pentru evaluarea cadrelor didactice de către studenți

11.Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale din IOSUD-UDJG

Standardul 4 - Structura organizatorică

1.  Organigrama administrativă a Universității „Dunărea de Jos” din Galați

2.  Regulamentul de organizare și de funcționare al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

3.  Regulamentul intern al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

4.  Procedura de sistem privind continuitatea activității

5.  Procedura operațională delegarea competențelor

II. Performanțe și managementul riscului

Standardul 5 - Obiective

1.  Declarația Rectorului privind politica Universității „Dunărea de Jos” din Galați în domeniul calității

2.  Plan strategic de dezvoltare instituțională 2021-2024

3.  Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial

Standardul 6 - Planificarea

1.  Strategia de digitalizare a Universității „Dunărea de jos” din Galați 2022 – 2027

2.  Strategia de diminuare a riscului de abandon universitar al studenților la nivelul UDJG

3.  Strategia de prevenire și de combatere a fenomenului de plagiat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

4.  Strategia cercetării, dezvoltării, inovării și transferului tehnologic pentru perioada 2021-2024

5.  Strategia de eficientizare a  activității CDI în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

6.  Planul de egalitate de gen la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

7.  Plan strategic de dezvoltare instituțională 2021-2024

8.  Plan strategic de dezvoltare a Școlilor doctorale și a IOSUD

9.  Planul operațional al activității de cercetare, dezvoltare și inovare

10.Planul strategic de internaționalizare pentru perioada 2021-2024

11.Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial

Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor

1.  Raportul anual al Rectorului privind starea universității

2.  Raportul Comisiei de Calitate

Standardul 8 - Managementul riscului

1.  Procedura de sistem privind managementul riscurilor și elaborarea registrului de riscuri

2.  Registrul de riscuri la nivelul UDJG

3.  Chestionarul de autoevaluare

III. Activități de control

Standardul 9 - Proceduri

1.  Procedura de sistem privind managementul riscului și elaborarea registrului de riscuri

2.  Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor

3.  Procedura de sistem privind funcțiile sensibile

4.  Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor

5.  Procedura de sistem privind continuitatea activității

6.  Procedura de sistem privind conflictele de interese și soluționarea acestora

7.  Procedura de sistem privind incompatibilitățile și soluționarea acestora

8.  Procedurile operaționale

Standardul 10 - Supravegherea

1.  Monitorizarea, supravegherea modului de desfăşurare a activităţilor, verificarea modului de îndeplinire a responsabilităţilor și activităților se face zilnic

2.  Se realizează conform cadrului legal, a fișei postului și a procedurilor la nivel de compartiment

Standardul 11 - Continuitatea activității

1.  Procedura de sistem privind continuitatea activității

2.  Procedura operațională privind activitatea de voluntariat în cadrul Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală

IV. Informarea și comunicarea

Standardul 12 - Informarea și comunicarea

1.  Regulament de utilizare a Rețelei pentru Comunicații Digitale și a calculatoarelor conectate la rețea din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

2.  Regulament privind comunicarea rezultatelor cercetării științifice

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

1.  Metodologia privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul Universității „Dunărea de jos” din Galați

2.  Procedură operațională procurarea, completarea, eliberarea, păstrarea și evidența actelor de studii

3.  Nomenclatorul arhivistic național

Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară

1.  Procedura operațională privind circuitul referatelor de necesitate și al documentelor aferente deplasărilor

2.  Procedura operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (ALOP)

3.  Procedura operațională privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală

4.  Procedura operațională privind acordarea avansurilor și decontarea taxelor judiciare de timbru

V. Evaluare și audit

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

1.  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare

2.  Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial

3.  Raport asupra sistemului de control intern managerial / Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Standardul 16 - Auditul intern

1.  Carta auditului intern

2.  Raport de activitate de audit public intern

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro