Reglementari interne ale UDJG

I. DOCUMENTE DIRECTOARE ALE UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
 1. Carta Universității
 2. Codul de etică și deontologie profesională universitară
 3. Carta auditului intern
 4. Codul drepturilor și obligațiilor studenților UDJG
 5. Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite
 6. Organigrama academică
 7. Organigrama administrativă
 8. Plan strategic de dezvoltare instituțională 2021-2024
 9. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
 10. Plan strategic de internaționalizare 2021-2024
 11. Plan de egalitate de gen la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (ro / en)
 12. Strategia de digitalizare a Universității „Dunărea de jos” din Galați 2022 - 2027
 13. Plan operațional 2023
II. REGULAMENTE
 1. Regulamentul de organizare și de funcționare al UDJG
 2. Regulamentul intern al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
 3. Regulamentul de organizare și de funcționare a Senatului UDJG
 4. Regulamentului de organizare și de funcționare a Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 5. Regulamentul de organizare și de funcționare a Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului UDJG
 6. Regulamentul de organizare și de funcționare a Comisiei pentru baza materială, buget și finanțe a Senatului
 7. Regulamentul de organizare și de funcționare a Comisiei juridice și de etică a Senatului UDJG
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru activitatea studenților și probleme sociale a Senatului
 9. Regulamentul de organizare și de funcționare a Comisiei pentru dezvoltarea instituțională și internaționalizare a Senatului
 10. Regulamentul de organizare și de funcționare a Cancelariei Senatului
 11. Regulament pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de decani în facultățile UDJG
 12. Regulamentul activității de cercetare în UDJG
 13. Regulamentul de administrare şi gestionare a patrimoniului UDJG
 14. Regulament privind comunicarea rezultatelor cercetării științifice
 15. Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul școlilor doctorale din IOSUD-UDJG
 16. Regulamentul Activității Universitare a Studenților (RAUS)
 17. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație
 18. Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară
 19. Regulamentul de organizare și de funcționare a Consiliului calității
 20. Regulament privind utilizarea regiei obținute din contractele de cercetare, dezvoltare și inovare
 21. Regulamentul de Organizare și de Funcționare al Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din UDJG
 22. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
 23. Regulamentul pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal de către UDJG
 24. Regulamentul pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, utilizate în cadrul proiectelor finanţate din
  fonduri europene nerambursabile, de către UDJG
 25. Regulamentul instituţional IOSUD – UDJG privind organizarea şi desfăşurarea studiilor doctorale în cadrul şcolilor doctorale
 26. Regulamentul Institutului Transfrontalier de Ştiinţe Penale şi Criminalistică al UDJG
 27. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii
 28. Regulamentul privind obţinerea atestatului de abilitare în UDJG
 29. Regulament pentru acordarea bursei academice „Arhiepiscopul Casian”
 30. Regulamentului de funcționare a Clubului de Navomodelism NAVFAN
 31. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru cercetare științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 32. Regulamentul activității de cercetare dezvoltare și inovare (CDI), creație artistică și performanță sportivă din UDJG
 33. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de limbi moderne
 34. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de studii istorice și social-culturale est-europene
 35. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare și Consultanţă Agronomică și Mediu „Lunca” (CCCAM LUNCA)
 36. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare Mecanica Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice (MECMET)
 37. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului lingvistic „Limba noastră”
 38. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetare „Centrul român pentru modelarea sistemelor recirculante de acvacultură”
 39. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Platformei integrate de cercetare interdisciplinară competitivă „Dunărea de Jos” (ReForm-UDJG)
 40. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare Arhitectură Navală (CCAN)
 41. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare Calitatea Materialelor şi a Mediului (CC-CMM)
 42. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare Nanotehnologii şi Materiale Funcţionale (CNMF)
 43. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Excelență Prelucrarea Polimerilor (CE-PP)
 44. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Maşini şi Echipamente Termice şi Ingineria Mediului în
  Energetică din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (METIME)
 45. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare Mecanică şi Tribologia Stratului Superficial (MTSS)
 46. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare Științifică Inginerie Tehnologică în Construcția de Mașini (ITCM)
 47. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)
 48. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Competențe (Cercetare) Interfețe – Tribocoroziune și Sisteme Electrochimice (CC-ITES)
 49. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare Sisteme de Conducere Automată a Proceselor (SCAP)
 50. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a
  Proceselor Complexe (SICECAPC)
 51. Regulamentul de organizare și funcţionare al Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Sisteme Inteligente și Tehnologia Informaţiei (SITI)
 52. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului integrat de cercetare, expertiza și transfer tehnologic în industria alimentară (BioAliment-TehnIA)
 53. Regulamentul de organizare și funcționare a Laboratorului de Modelare și Simulare SMlab
 54. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului European de Excelență pe Probleme de Mediu (ECEE)
 55. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Comunicare interculturală și literatură (CIL)
 56. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene (CISCLE)
 57. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetare științifică teoria și practica discursului (CCTPD)
 58. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Cercetarea de interfață a textului original și tradus. Dimensiuni cognitive și comunicaționale ale mesajului (LITCIT)
 59. Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală (ITSIJP)
 60. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului interdisciplinar de studii artistice (CISA)
 61. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetare Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC)
 62. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetare pentru Performanță Umană (CCPPU)
 63. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetări interdisciplinare în Educație (CCIEd)
 64. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetare în Electronică, Tehnologia Informației și Comunicații (CCETIC)
 65. Regulament de organizare şi funcţionare a Societății Antreprenoriale Studențești din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - SAS-UGAL
 66. Regulamentul de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
 67. Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare
 68. Regulament de organizare și funcționare a unității de cercetare INPOLDE-Laboratoare din rețeaua interdisciplinară internațională RO-UA-MD
  creată în cadrul proiectului european MIS ETC 1676
 69. Regulamentul de organizare și de funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră
 70. Regulament de organizare și de funcționare a Biroului Erasmus
 71. Regulamentul Școlilor Doctorale din IOSUD-UDJG
 72. Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale din IOSUD-UDJG
 73. Regulament de organizare si funcționare a Bibliotecii UDJG
 74. Regulamentul de recuperare a orelor de lucrări practice la programele de studii Medicică și Asistență medicală generală din cadrul Extensiunii Facultății de Medicină și Farmacie din Enna, Italia
 75. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea mobilităților Erasmus+ ale studenților din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 76. Regulamentul de organizare și funcționare a depozitului digital instituțional ARTHRA al Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 77. Regulamentul serviciilor pentru utilizatori ai Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 78. Regulament privind colaborarea, dezvoltarea și monitorizarea de spin-off-uri în cadrul UDJG
 79. Regulament propriu de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităților Erasmus
 80. Regulament privind înființatrea și dezvoltarea de start-up-uri
 81. Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare
 82. Regulament privind modul de desfășurare a activității de pescuit în scop științific.
 83. Regulament privind activitatea de tutoriat în anul UDJG
 84. Regulamentul de organizare și de funcționare a departamentului - Centrului ID-IFR 2021
 85. Regulament privind acordarea titlurilor onorifice la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 86. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetare Limba noastră
 87. Regulamentul de organizare și de funcționare a Direcției Cămine și Cantine
 88. Regulamentul de organizare și de funcționare ale infrastructurii de Cercetare REXDAN
 89. Regulamentul de organizare și de funcționare ale Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală
 90. Regulament de organizare și de funcționare ale Departamentului de relații internaționale
 91. Regulament privind organizarea și funcționarea Biroului de cooperare internațională, studenți străini și extensiuni universitare
 92. Regulament de utilizare a Rețelei pentru Comunicații Digitale și a calculatoarelor conectate la rețea din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 93. Regulament pentru acordarea gradației de merit în Facultatea de Inginerie, valabil începând cu anul universitar 2022-2023
 94. Regulament pentru acordarea gradației de merit în Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, valabil începând cu anul universitar 2022-2023
 95. Regulament privind recunoașterea activităților de voluntariat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 96. Regulament prinvind schimbarea centrului universitar de pregătire (transferul) și detașarea medicilor, a medicilor stomatologi și a farmaciștilor rezidenți
 97. Regulament de organizare și funcționare al Serviciului Privat pentru situații de urgență din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 98. Regulament privind întocmirea statelor de funcţii
III. METODOLOGII
 1. Metodologia privind ocuparea posturilor didactice de asistent și de șef lucrări/lector pe perioadă determinată
 2. Metodologia privind recunoaşterea creditelor pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul de licenţă
 3. Metodologia de organizare a referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului la nivelul UDJG
 4. METODOLOGIE cadru privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei standard de pensionare
 5. Metodologia de evaluare internă a Școlilor Doctorale
 6. Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, învățământ cu frecvență
 7. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat în anul 2023
 8. Metodologia pentru înființarea, acreditarea și ierarhizarea unităților de cercetare din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 9. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlile doctorale ale IOSUD - UDJG
 10. Metodologia de aplicare a regulamentului de organizare şi funcţionare a Societății Antreprenoriale Studențești din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - SAS-UGAL
 11. Metodologia de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Director general al Platformei Integrate de Cercetare Interdisciplinară Competitivă „Dunărea de Jos” (ReForm-UDJG)
 12. Metodologia cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical, la programul de studii universitare de licență „Asistență medicală generală”
 13. Metodologia privind recunoaşterea automată de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
 14. Metodologia privind recunoaşterea în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
 15. Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UDJG
 16. Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată
 17. Metodologia de completare a Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD - UDJG
 18. Metodologia de organizare, înregistrare și raportare a programelor de studii postuniversitare din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 19. Metodologia de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD-UDJG
 20. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul universitar 2023
 21. Metodologia privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul Universității „Dunărea de jos” din Galați
 22. Metodologia de desfășurare a procesului de constituire a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD-UDJG, pentru mandatul 2020 - 2024
 23. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (IOSUD-UDJG)
 24. Metodologia privind susținerea publică a tezei de doctorat la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 25. Metodologie de acordare a gradațiilor de merit 2020
 26. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare pe perioadă determinată -2020
 27. Metodologia de organizare a programelor de studii la învățământul la distanță și la învățământul cu frecvență redusă
 28. Metodologie de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Director General al Infrastructurii de Cercetare REXDAN (IC REXDAN)
 29. Metodologia de acordare a granturilor de susținere a unităților de cercetare din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați – 2022
 30. Metodologia privind recunoașterea automată de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate
 31. Metodologia privind selecția personalului didactic și de cercetare în vederea acordării gradației de merit în Facultatea de Medicină și Farmacie
 32. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare, cercetător științific, cercetător științific II, cercetător științific I pe perioadă determinată – 2022 - Infrastructura de Cercetare Rexdan
 33. Metodologia pentru stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar și care se trec în categoria acestora
 34. Metodologia internă de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere la nivelul departamentelor - 2023
 35. Metodologia de alegeri - 2023
 36. Metodologia privind admiterea la rezidețiat a cetățenilor din țări terțe UE.
IV. PROCEDURI ALE UNIVERSITĂȚII
 • Proceduri de sistem
  1. Procedura privind funcțiile sensibile
  2. Procedura privind managementul riscului și elaborarea registrului de riscuri
  3. Procedura privind elaborarea procedurilor
  4. Procedura de sistem privind continuitatea activitații
  5. Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor
  6. Procedura de sistem privind conflictele de interese și soluționarea acestora
  7. Procedura de sistem privind incompatibilitățile și soluționarea acestora

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro