Istoric

poza la istoricBazele vieţii academice la Galaţi au fost puse în perioada 1948 – 1959. Statutul de centru de învăţământ superior al Galaţiului s-a conturat, printre altele, și ca urmare a demersurilor instituțiilor economice şi culturale ale oraşului şi judeţului, a căror istorie a fost legată indisolubil de Dunăre. În toamna anului 1948 a luat ființă Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, prima facultate din țară cu acest profil. În anii 1951, 1955 şi 1959 au fost înființate noi facultăţi constituite în Institutele Agronomic, Politehnic şi Pedagogic. După transferarea la Iaşi în 1959 a Facultăţii de Îmbunătăţiri funciare şi Organizarea teritoriului, s-a înfiinţat Institutul Pedagogic cu cinci facultăţi (Filologie, Matematică, Fizică – Chimie, Ştiinţe Naturale şi Agricole, Educaţie fizică). Institutul a funcţionat între 1959 şi 1974 în paralel cu Institutul Politehnic din Galaţi.

În anul 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, prin decretul nr. 175, publicat în Buletinul oficial nr. 177/3 august 1948, mai întâi ca Institutul Alimentar Bucureşti, şi a fost transferată la Galaţi în anul 1955, prin H.C.M. nr. 1608/30 iunie 1955, cu denumirea Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă, în cadrul Institutului Tehnic. Istoria Facultăţii de Mecanică începe în 1951, când, în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1375/1950 se înfiinţează la Galați Institutul Mecano-Naval, format din Facultatea de Construcții Navale și Facultatea de Exploatarea Navelor și Porturilor. În anul 1953, cele două facultăţi s-au unit sub denumirea de Facultatea de Mecanică. Activitatea didactică în Facultatea de Mecanică a început în fosta clădire a Pensionului Notre Dame de Sion (actualul corp AS) care a fost incendiată în august 1944. Aceasta a fost refăcută între 1950 și 1953. În perioada 1951-1955 clădirea a fost utilizată ca spaţiu de învăţământ, dar şi pentru cantină şi cămin. În 1954 au fost date în folosință primele două cămine în apropierea Grădinii Publice, cămine având 616 locuri de cazare, astfel încât, în anul universitar 1955-1956, a fost posibilă mutarea căminului din incinta instituţiei de învăţământ. Mai târziu, în zona căminelor s-a construit şi un local pentru cantină.

Timp de aproape jumătate de veac, centrul universitar Galaţi a pregătit specialiști cu studii superioare în şase domenii de interes naţional, unice până în 1990 în învăţământul universitar românesc: Îmbunătăţiri Funciare, Măsurări Terestre, Construcţii Navale, Industrii Alimentare, Piscicultură şi Tehnică Piscicolă, planurile de învăţământ, cursurile şi materialele de referinţă fiind în întregime concepute de corpul profesoral al universităţii gălăţene. Prin Decretul nr. 105/20 martie 1974, Institutele Pedagogic şi Politehnic au fost unificate în cadrul Universității din Galaţi, căreia, în anul 1991, prin Ordin al Ministrului Învățământului și Științei, i-a fost schimbată denumirea în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG).

Universitatea a avut la înfiinţare trei facultăţi: Facultatea de Mecanică, Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă şi Facultatea de Învăţământ Pedagogic. În 1968 s-a inaugurat, prin strădania prof. dr. ing. Constantin Năstase, bazinul de încercat modele de nave. În decursul anilor 1973 şi 1974, a fost construită pe Calea Prutului secţia de Microproducţie şi montaj cu profil mecanic şi metalurgic, care a servit pentru efectuare practicii productive de către studenţii Facultăţii de Mecanică. Ulterior, în anii ’80, cu sprijinul Şantierului Naval din Galaţi, a fost dată în folosință clădirea pavilionului G.

După 1990, din Facultatea de Mecanică s-au desprins Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică, Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, Facultatea de Inginerie de la Brăila, iar secțiile aferente învăţământului de subingineri zi şi seral au trecut în cadrul Colegiului Universitar Tehnic. Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică a funcţionat în această formă de organizare până în anul 2003, când s-a divizat din nou, apărând Facultatea de Nave şi, respectiv, Facultatea de Inginerie Electrică. Din anul 2009, prin Hotărâre de Guvern, Facultatea de Nave şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Arhitectură Navală.

Tot în anul 1990, s-a înfiinţat prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751, Facultatea de Litere şi Ştiinţe care a funcţionat în primul an cu cinci specializări: Limba şi literatura română - Limba şi literatură străină (engleză, franceză, rusă), Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau Limbă şi literatură străină (franceză, rusă), Chimie – Fizică, Matematică – Informatică, Educaţie Fizică şi Sport.

Ulterior, între anii 1991-2007, în cadrul unui proces continuu de dezvoltare, s-au adăugat specializări noi, altele au fost restructurate, reorganizându-se catedrele, astfel încât din Facultatea de Litere și Științe s-au constituit patru facultăți distincte: Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie. În anul 2004, prin HG 940, UDJG își lărgește oferta educațională prin înființarea Facultății de Medicină, care devine ulterior Facultatea de Medicină și Farmacie.

În sinteză, istoria învăţământului superior din Galaţi cuprinde următoarele etape de evoluție:

  • 1948 -   înfiinţarea Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
  • 1951 -   înfiinţarea Institutului Mecano - Naval;
  • 1953 -   comasarea Institutului Mecano - Naval cu Institutul Agronomic şi cu Institutul de Pescuit şi Piscicultură (transferate din alte centre universitare) şi crearea Institutului Tehnic din Galaţi;
  • 1955 -   comasarea Institutului Tehnic cu Institutul de Industrii Alimentare din Bucureşti;
  • 1957 -   transformarea Institutului Tehnic în Institutul Politehnic;
  • 1959 -   înfiinţarea Institutului Pedagogic şi mutarea la Iaşi a Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
  • 1974 -   crearea Universităţii din Galaţi prin unirea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic (Decretul Consiliului de Stat din 20 martie 1974);
  • 1991 -   Universitatea din Galaţi devine Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Hotărârea Guvernului din 4 ianuarie 1991).

Componenţa Universităţii pe facultăţi s-a schimbat deseori în funcţie de cerinţele economiei naţionale. În prezent, în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi funcționează 14 facultăţi care pregătesc studenţi pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în domenii diverse (tehnic, socio-uman, economic, artistic, sănătate). UDJ este cea mai mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud – estul României, cu un efectiv de circa 12.500 studenţi în ultimii ani. Studiile doctorale se derulează în 16 domenii de doctorat, sub coordonarea a 106 conducători de doctorat.

Limba de predare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este româna, dar se derulează şi programe cu predare în limba engleză şi franceză. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi promovează gândirea liberă şi este ataşată principiilor universalităţii valorilor cunoaşterii. Activitatea universităţii are la bază competenţa profesională şi ştiinţifică a membrilor comunităţii academice. Un bogat program de schimburi internaţionale realizate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a contribuit la dezvoltarea acestei instituţii în concordanţă cu practicile şi competenţele europene şi mondiale în domeniul academic.

Prin Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic (DFCTT), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează cursuri de formare continuă la nivel postuniversitar sau de conversie profesională, precum şi diverse programe educaţionale (www.dfctt.ugal.ro).

Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (CIDFR) asigură iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID şi IFR, ca forme de învăţământ accesibile cursanţilor, pentru orice tematică de studiu (www.idd.ugal.ro).  

Alte structuri care participă la formarea complexă a studenţilor şi absolvenţilor sunt:

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro